Statistik och rapporter

Rapport om den svenska bolånemarknaden

Bolån utgör en betydande del av kreditstocken i Sverige och är en viktig beståndsdel i hushållsekonomin för många privatpersoner med bostadslån. I Bolånemarknaden i Sverige beskrivs utvecklingen kring bolån och bostadsbyggande både i närtid och längre tillbaka i tiden.

I rapporten ges en översiktlig beskrivning av den ekonomiska utvecklingen generellt följt av utvecklingen för bostadsbyggandet. Första halvåret 2020 präglas av utbrottet av covid-19 och de stora effekter pandemin fått på samhället och ekonomin. Det framgår att efter en betydande ökning av påbörjade bostäder fram till 2017 till en nivå i storleksordning med rekordåren runt 1990, så har bostadsbyggandet de senaste åren avtagit.

Bostadspriserna har länge varit stigande. Efter en nedgång i bostadspriserna hösten 2017 låg bostadspriserna relativt stabilt under 2018 och det har skett en viss återhämtning i bostadspriserna under 2019. Bostadspriserna har, trots ovissheten efter utbrottet av covid-19, fortsatt att stiga under första halvåret 2020. Småhuspriserna hade vid halvårsskiftet 2020 en årlig ökningstakt på 7,3 procent och bostadsrättspriserna en ökningstakt på 2,6 procent.

Den totala utlåningen till bostäder uppgick till 4 569 miljarder kronor i juni 2020. Tillväxttakten var 6,0 procent i årstakt, vilket är en ökning jämfört med samma period förra året då ökningstakten uppgick till 5,5 procent. Ökningen för lån till småhus var 5,0 procent i årstakt i juni 2020 vilket kan jämföras med 4,9 procent samma period förra året.

Utlåningstakten för lån till bostadsrätter är högre än för småhus och uppgick vid halvårsskiftet till 7,1 procent i årstakt, vilket är en oförändrad tillväxttakt jämfört med samma period förra året. Bostadsräntorna har sjunkit generellt under ett flertal år och räntorna befinner sig på historiskt låga nivåer.

Hushållens skuldsättning beskrivs översiktligt och de åtgärder som genomförts för att motverka hög skuldsättning. Slutligen ges en överblick över bolåneinstitutens viktigaste upplåningsformer samt information om att Finansinspektionen införde en möjlighet till undantag från amorteringskravet efter utbrottet av covid-19.