Revision

Revision

Inom revisionsområdet har Bankföreningen till uppgift att verka för god revisionssed i kreditinstitut. Revisionsfrågorna behandlar dels internationella revisionsstandarder (ISA), dels nationella regler såsom lagbestämmelser, föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer och uttalanden.

Bankföreningens revisionskommitté har under senare tid främst arbetat med remissvar som behandlats av nationella standardsättare. Dessutom har kommittén även behandlat frågor om tolkning och tillämpning av standarder, lagar och föreskrifter samt praxis inom bankerna.

Motparter i Bankföreningens arbete på revisionsområdet utgörs främst av Justitiedepartementet, Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Finansinspektionen. Internationellt arbetar vi främst med Europeiska Bankföreningen (EBF).