Konsultationer

Konsultation om ersättningsränta till Stibor

Konsultation om en möjlig rekommendation från Svenska Bankföreningen avseende hur en fallbacklösning ska kunna se ut för Stibor.

I konsultationen föreslår Svenska Bankföreningen en möjlig rekommendation till en fallbacklösning för referensräntan Stibor. Med fallback avses här en i finansiella avtal definierad process för vad som sker om någon löptid av, eller hela, Stibor skulle upphöra. Den typ av fallback som beskrivs i konsultationen är en del i det globala arbete som pågår för att stärka finansiella avtal och utveckla en standardisering för vad som händer om referensräntan i ett avtal upphör.

Kommentarer på förslaget kan lämnas senast den 10 juni 2021.

Svar på de ställda frågorna och eventuella andra synpunkter sänds till Bankföreningen: info@swedishbankers.se senast 10 juni 2021.

Frågor om konsultationen kan ställas till: Jonny Sylvén, jonny.sylven@swedishbankers.se