Faktablad

Bankärenden för annans räkning

Hantering av tillgångar – pengar och annan egendom – för en annan persons räkning väcker många frågor. Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.

För att kunna handla korrekt har Svenska Bankföreningen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram informationsbroschyren Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna.

Bankföreningen har också producerat sex faktablad med kortfattad information.

Här kan du ladda ner vår broschyr och faktablad för mer information om bankärenden för annans räkning (pdf-format).

Informationsmaterialet speglar bankernas gemensamma ställningstaganden och tolkningar av lagar och föreskrifter. Bankföreningen kan inte hantera frågor som rör bankernas interna rutiner för regelefterlevnad. Vid sådana frågor måste du vända dig till den aktuella banken.

Om du har klagomål på bankens hantering av ditt ärende kan du vända dig till  Konsumenternas Bank- och finansbyrå,

Har du frågor om innehållet i någon av våra produkter kan du e-posta din fråga till info@swedishbankers.se.

Bankföreningen har inte någon standardiserad mall för framtidsfullmakt.