De fyra stora bankerna

De stora bankkoncernerna

Från mitten av 1990-talet har de stora bankerna utvecklats till finansiella koncerner med betydande internationell verksamhet, speciellt inom Norden och Baltikum. Utvecklingen har bestått dels i att verksamheter som bolån, fond-förvaltning och livförsäkring har fått allt större betydelse i koncernerna vid sidan av den traditionella bankverksamheten, dels i att koncernerna expanderat internationellt.

Bankkoncerner i Sverige 

Svenska Handelsbanken har 383 kontor i Sverige.  Från 1990-talet har banken också växt i Norden, såväl genom förvärv som genom etablering av filialkontor. Banken har också ett dotterbolag i Storbritannien och en filial i Nederländerna. Det helägda bostadsinstitutet Stadshypotek tillhör en av de största aktörerna på den svenska bolånemarknaden. Handelsbanken har även betydande verksamhet inom fondförvaltning och finansbolagsverksamhet.

SEB är namnet på den finansiella koncern som bildats kring Skandinaviska Enskilda Banken. SEB har byggt upp en omfattande internationell verksamhet bland annat i Baltikum och Tyskland. I Sverige har SEB en stark ställning inom framför allt fondförvaltning och livförsäkring, men även inom bostadslån och finansbolagsverksamhet. SEB är också en stark aktör inom verksamheter som aktie- och valutahandel samt internationella betalningar.

Swedbank har ett kontorsnät i Sverige med 168 kontor. Därutöver har Swedbank ett nära samarbete med de fristående sparbankerna och de delägda bankerna inom sparbanksrörelsen. Swedbank har även en betydande verksamhet i Baltikum. I koncernen ingår Swedbank Robur, Sveriges största företag inom fondförvaltning, och Swedbank Hypotek som är ett av de största bostadsinstituten.

Nordea är sedan oktober 2018 en finsk bank, men med en betydande verksamhet i Sverige genom bland annat en bankfilial. Nordea är det största finansiella företaget i Norden och har cirka 30 000 anställda. I Nordea-gruppen ingår banker och bankfilialer som är bland de största på respektive marknad i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Bankens svenska verksamhet omfattar, utöver bankfilialen, även ett av Sveriges största finansbolag samt stora verksamheter inom fondförvaltning och bolåneverksamhet.

Andra nordiska finanskoncerner

Andra stora finanskoncerner med stark ställning i Sverige är Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB och Skandia.

Danske Bank är Danmarks största bank och har bank-verksamhet i alla nordiska länder.

Länsförsäkringar består av 23 stycken lokala försäkrings-bolag i samverkan och äger gemensamt bland annat Länsförsäkringar Bank.

SBAB Bank är från början ett bolåneinstitut, men har från 2010 blivit bank och breddade verksamheten till bland annat inlåning.

Skandiabanken ägs av Skandiakoncernen som har  verksamhet inom bland annat livförsäkringsområdet.

 

 

  Antal anställda
       (2019)

  Utlåning till
  allmänheten mdr
        (2019)
  Balansomslutning mdr
          (2019)
   Nordea (1)
   varav i Sverige
      29 300
        6 912
      3 375        5 802
   Handelsbanken
   varav i Sverige
      12 548
        7 392
       2 293        3 070
   SEB
   varav i Sverige
      15 691       
       8 013
       1 838        2 857
   Swedbank
   varav i Sverige
      16 433
        8 595
       1 652        2 408

Källa: respektive banks årsredovisning
1Siffrorna för Nordea avser hela Nordeagruppen, där även bankens verksamhet i de övriga nordisk länderna ingår.