Bankerna i Sverige

Bankstrukturen

Universalbanker är banker som är representerade på större delen av den finansiella marknaden och erbjuder alla typer av finansiella tjänster. Därutöver finns det ett antal nischbanker som är specialiserade inom ett eller flera marknadssegment, sparbanker som verksamma på lokala eller regionala marknader samt utländska banker med filialer eller dotterbolag i Sverige.

Universalbanker

Banker som är representerade på större delen av den finansiella marknaden och kan erbjuda alla typer av finansiella tjänster, brukar kategoriseras som universal banker. Bland dem märks främst de stora svenska bankerna – Swedbank, Handelsbanken och SEB, samt den numera finska banken Nordea. De har tillsammans en stark ställning totalt sett på den svenska bankmarknaden men deras marknadsandelarna varierar på olika delmarknader. På inlåningsmarknaden är marknadsandelen för de fyra stora bankerna 62 procent i december 2019.

Det finns många likheter mellan de stora bankerna men också olikheter. Det är exempelvis stor skillnad i typ av kunder och fokusområden. Därför är det i grunden fel att tala om de stora bankerna som en enhetlig grupp – dessa banker är konkurrenter med varandra och med alla andra banker på marknaden.

På den svenska marknaden har Handelsbanken och Swedbank flest kontor, 383 respektive 168. De flesta banktjänster utförs dock numera via dator och smarta mobiltele-foner. Det har medfört att kontoren numera i högre grad arbetar med rådgivning och information om bankernas produkter och tjänster.

Övriga banker och utländska banker

Sedan slutet av 90-talet har såväl de övriga bankaktie-bolagen som utländska bankfilialer tagit marknads-andelar på svenska hushålls inlåning. Banker som Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank och Ikanobanken etablerade sig som telefon- och internetbanker i mitten av 1990-talet och ICA Banken i början av 2000-talet. De är i huvudsak fortfarande inriktade på privatkundsmarknaden, men hargradvis utökat sitt tjänsteutbud och många av dem kan idag beskrivas som universalbanker.

En annan kategori av relativt nytillkomna banker är sådana med bakgrund som värdepappersbolag och är främst inriktade på värdepappershandel och förvaltning, till exempel bankerna Avanza och Nordnet.

En annan kategori av nya banker har tidigare verkat som kreditmarknadsbolag, till exempel Volvofinans Bank och Marginalen Bank.

De utländska bankernas närvaro i Sverige har varit betydande under många år, bland annat genom Danske Bank med cirka 35 kontor. Från oktober 2018 har Nordea Bank flyttat huvudkontoret från Sverige till Finland och är därmed den största utländska banken i Sverige. Utländska banker kan inom vissa segment, till exempel investment banking, ha betydande marknadsandelar.

Sparbanker

De fristående sparbankerna och sparbanksaktiebolagen är verksamma på lokala eller regionala marknader. Sparbankerna och sparbanksaktiebolagen har en marknads-andel på drygt 10 procent av hushållsinlåningen i Sverige men kan på en lokal marknad vara väsentligt större. De fristående sparbankerna hade 134 kontor i slutet av 2019, vilket motsvarar knappt 10 procent av Sveriges 1 265 bankkontor.

Inlåning från allmänheten, december 2019

   Swedbank    19 procent
   Handelsbanken    18 procent
   Nordea filial    13 procent
   SEB    12 procent
   Övriga bankaktiebolag    26 procent
  Fristående Sparbanker    7 procent
   Utländska banker    3 procent (exkl Nordea filial)
   Övriga institut    2 procent

Källa: SCB