Remissvar
Ett register för alla bostadsrätter (SOU 2022:39)
Betaltjänster - några förtydliganden
Nya könstillhörighetslagar
Loading...

Har du frågor om remissvaren

En viktig uppgift för Bankföreningen är att vara remissinstans i ärenden av betydelse för medlemsföretagen. Bankföreningen framför också sina synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och olika myndigheter. Om du inte hittar det du söker, kontakta: Cathrine Jackeltoft cathrine.jackeltoft@swedishbankers.se +46 (0)8 453 44 21