Svensk bankmarknad

Bankerna i samhället

Bankerna i Sverige bedriver en ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Hållbarhetsarbetet är en viktig del i verksamheten och det finns ett starkt samband mellan att vara till nytta för samhället i stort och ha långsiktig framgång och lönsamhet.

Bankerna hjälper företag och ekonomier att växa på lokal, nationell och gränsöverskridande nivå och på så sätt driver de den ekonomiska och sociala utvecklingen framåt. Utöver detta, ger bankerna företag och organisationer stöd inom flera olika områden, som till exempel sociala engagemang, utbildning, idrott och kultur.

De flesta av bankerna har riktlinjer för etiska och miljö-vänliga investeringar och följer internationella standarder inom detta område. Flera av dem har till exempel under-tecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Även i kreditgivningen är hållbarhetsaspekterna viktiga och det finns önskemål från regeringen om att bankerna ska bli mer transparanta särskilt när det gäller hur de beaktar hållbarhet i sin kreditgivning till företag.

Arbetet för en minskad miljö- och klimatpåverkan pågår också inom den egna verksamheten, som till exempel vid inköp av inventarier och förbrukningsmaterial, pappers-konsumtion samt olika former av energibesparingar. Det har bland annat resulterat i en betydande minskning av bankernas koldioxidutsläpp. Att upphandla papper från hållbart skogsbruk enligt internationella standarder samt att resor och transporter sker på ett klimatsmart sätt är andra exempel.

Många banker bidrar med att utveckla den finansiella kompetensen hos allmänheten. Det kan innebära att anordna utbildning för lärare och handledare men även att vara ute på skolor och undervisa i privatekonomi. Det kan också vara att ge ekonomiskt stöd till akademiska institutioner, utbildningsprogram och forskning inom  bank och finans. Flera banker erbjuder stöd i form av mentorskap och praktikplatser till studerande.

Finanskoalitionen mot barnsexhandel är ett exempel på socialt ansvarstagande där svenska banker i samarbete med polisen arbetar med att förhindra att det svenska betalningssystemet används för köp och försäljning av övergreppsbilder på barn. Detta svenska initiativ har  varit en förebild för övriga EU-länder i kampen mot  spridningen av övergreppsbilder på barn.

Sponsring av olika slag är mycket vanligt. I många fall är det ett viktigt bidrag till organisationer och föreningar som har svårt att få ekonomiskt stöd från andra källor. Sponsring av olika idrottsföreningar och kulturell  verksamhet är vanligt förekommande.