Bolån

Bolån

För många människor är bostadsköpet den ekonomiskt mest betydande transaktionen de gör i sitt liv. En välfungerande bolånemarknad är därför av stor betydelse.

Med bolån avses lån som en person tar antingen med säkerhet i en bostad eller för att köpa eller behålla en bostad. Regler om bolån finns i konsumentkreditlagen och lagen om verksamhet med bostadskrediter. I lagarna finns regler om vilken information som ska lämnas till kunden, vad kreditavtalet ska innehålla, att kreditprövning ska göras, information om hur räntan bestäms och under vilka förutsättningar den kan ändras, vad som gäller vid förtidslösen av lån m.m. Det anges också vilka krav som ställs på kreditgivare och kreditförmedlare för att dessa ska få bedriva verksamhet med bostadskrediter, till exempel när det gäller personalens kompetens, värdering av bostaden som säkerhet och rådgivning. Det finns också krav på kreditgivaren att lämna en individuell amorteringsplan.

Alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent ska amorteras med minst 1 procent av bostadens totala låneskuld. Om belåningsgraden överstiger 70 procent ska amorteringen uppgå till minst 2 procent

Förslag om att ge Finansinspektionen mandat att införa ett skuldkvotstak, det vill säga att bolånet får uppgå till högst ett visst antal gånger låntagarens inkomst, förbereds inom regeringskansliet.

Vad gör Bankföreningen?

Bankföreningen har medverkat med synpunkter till regeringskansliet och Finansinspektionen om hur regelverken kring bolånen ska vara utformade. Bankföreningen är för ett amorteringskrav, men anser att begränsningar i möjligheterna att omvärdera bostaden har blivit alltför krångliga och försvårar för låntagare att byta bank. För att trots allt underlätta byten har föreningen tillsammans med bankerna tagit fram en blankett för amorteringsunderlag.

Bankföreningen har tillsammans med bankerna och SwedSec tagit fram ett bolånetest för licensiering av bolånerådgivare.

Vad vill vi uppnå?

Bankföreningen anser att Finansinspektionens begränsningar i amorteringsföreskriften av rätten att omvärdera bostäder ska ändras så att bankbyte underlättas och krånglet minskar.

Vi anser att det finns betydande risker i att låta Finansinspektionen få alltför långtgående befogenheter när det gäller åtgärder som har direkt påverkan på enskilda individer eller företag, såsom ett skuldkvotstak.