Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden

Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling och riskhantering är av grundläggande betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd. Dessa system sköts av banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den finansiella sektorn. Den finansiella sektorn kanaliserar på ett effektivt sätt samhällets sparande till investeringar och konsumtion, som till exempel hushållens behov av att jämna ut konsumtion över livets olika faser och företagens behov av finansiering till investeringar.

Finanssektorns samhällsfunktion

Det finansiella systemets tre viktigaste funktioner är att omvandla sparande till finansiering, tillhandahålla effektiva betalningsmöjligheter samt erbjuda riskhantering. Ett effektivt och pålitligt finansiellt system är av grundläggande betydelse för att den svenska ekonomin ska både fungera och växa. Därigenom tryggas den ekonomiska välfärden. Det finansiella systemet utgörs av banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den finansiella sektorn. Den finansiella sektorn kanaliserar sparande från hushåll och företag till investeringar och konsumtion, som till exempel hushållens behov av att jämna ut konsumtion över livets olika faser och företagens behov av att finansiera investeringar.

De finansiella företagen bidrar till tillväxten och sysselsättningen i Sverige. År 2019 svarade de för 3,8 procent av landets BNP och sysselsatte över 95 000 personer, vilket motsvarar ungefär två procent av arbetskraften. Det kan jämföras med tillverkningsindustrin som sysselsatte 11 procent av arbetskraften och informations- och kommunikationssektorn 4 procent. Bankerna är också betydelse-fulla skattebetalare: de sju största bankerna i Sverige stod för 10,5 procent av den totala bolagsskatten 2019.

Aktörer på finansmarknaden

Banker (bankaktiebolag, bankfilialer och sparbanker) utgör den största gruppen företag inom finanssektorn sett till balansomslutning. Bankernas balansomslutning uppgick 2019 till 9 700 miljarder kronor. Kreditmarknadsföretag kommer näst efter bankerna i storlek mätt i balansomslutning. Bland kreditmarknadsbolagen är de institut som finansierar bostäder – bostadsinstitut – den största gruppen.

Värdepappersbolagen bedriver främst handel med värdepapper för kunders räkning, kommissionshandel, men  även för egen räkning. De fyller därmed en viktig roll 
för att skapa en effektiv värdepappersmarknad.

Utöver de ovan nämnda företagen finns en grupp företag som fyller en viktig funktion som placerare på de finansiella marknaderna; försäkringsbolag, fondbolag och pensionsfonder. Därtill finns det riskkapitalbolag och fintechbolag. Riskkapitalbolag är specialiserade på att förmedla risk villigt kapital till företagare genom att gå
in som delägare. Fintech är bolag som skapar finansiella tjänster med den senaste digitala tekniken.

Stort omvandlingstryck

Finanssektorn är utsatt för ett starkt förändringstryck och många nya företag, både svenska och utländska, har etablerat sig på marknaden.

Omställningen till ett hållbart samhälle medför förändringar på många områden, bland annat omställning till en hållbar samhällsekonomi. Många banker är redan idag delaktiga i att på olika sätt bidra till denna omställning. Det innebär bland annat att man erbjuder hållbara produkter och att man kan finanseria sig på ett hållbart sätt. Bankerna måste även väga in risker med tillgångar som inte är hållbara.

Ny teknik har banat väg för etablering av nya banker och finansiella tjänsteföretag (fintech), och därmed ökat konkurrensen på bankmarknaden. De nya distributions-sätten av banktjänster har möjliggjort utvecklingen av nya tjänster samtidigt som befintliga tjänster har förändrats. Det har samtidigt inneburit att bankkontoren under en längre tid minskat i betydelse för kunderna när det gäller att utföra löpande banktjänster. Numera utförs dessa tjänster i stor utsträckning på datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Andra sätt att utföra banktjänster, är till exempel Swish och e-faktura med flera.

Fondsparande och försäkrings sparande har sedan många år tillbaka utvecklats till några av hushållens viktigaste spar-former. Runt 75 procent av befolkningen har en del av sitt privata sparande i fonder. Banksparande är dock hushållens främsta sparform.

BALANSOMSLUTNING
Finansiella företag, december 2019,  miljarder kronor

Bankaktiebolag 7 309
Utländska bankfilialer 2 155
Sparbanker    236
Bostadsinstitut  3 896
Övriga kreditmarknadsföretag   1 119
 Totalt 14 714