Bankernas funktion

Bankernas funktion

Bankernas kärnverksamhet är att ta emot inlåning och lämna krediter. I december 2018 uppgick bankernas inlåning från allmänheten, det vill säga i huvudsak hushåll och icke-finansiella företag, till 4 370 miljarder kronor. Den största delen av inlåningen, 44 procent, kommer från svenska hushåll.

Omvandla sparande till investeringar

Bankernas kärnverksamhet är att ta emot inlåning från allmänheten och lämna krediter. På så sätt möjliggör bankerna att sparande omvandlas till investeringar.
I december 2019 uppgick bankernas inlåning från  allmänheten, det vill säga i huvudsak hushåll och icke-finansiella företag, till 4 666 miljarder kronor. Den  största delen av inlåningen, 44 procent, kommer från svenska hushåll. Svenska företag svarade för 25 procent av inlåningen och utländsk allmänhet för 19 procent.
Från 2008 omfattas all inlåning i banker och kredit-marknadsföretag av insättningsgarantin. Även så kallade inlåningsföretag får med viss begränsning ta emot inlåning från allmänheten, men denna omfattas inte av insättningsgarantin.

Utlåning till allmänheten i Sverige sker främst via banker och bostadsinstitut. Banker lämnar krediter med olika typer av säkerhet samt mindre lån utan säkerhet. Banker, liksom bostadsinstitut, lämnar även lån med säkerhet i bostäder och andra fastigheter. Utlåningen från banker uppgick i december 2019 till 4 581 miljarder kronor. Av den sammanlagda utlåningen till allmänheten går 31 procent till svenska företag och 29 procent till svenska hushåll. Därutöver utgör utlåning till utländsk allmänhet 32 procent av bankernas utlåning.

Bankernas räntesättning av såväl inlåning som utlåning är i hög grad beroende av de räntor som gäller på penningmarknaden. Andra faktorer som påverkar räntenivån är låntagarens kreditvärdighet, risken i åtagandet, bankens finansieringskostnad, konkurrensen mellan olika kreditinstitut och konkurrensen mellan olika spar- och låneformer. Bankernas genomsnittliga inlånings- och utlånings-räntor har visat en nedåtgående trend sedan början av 1990-talet.

Bankerna in- och utlåning till allmänheten, december 2019

     Inlåning     Utlåning 
   Hushåll         2 030         1 342
   Näringslivet         1 171         1 430
   Offentlig sektor            172           1136
   Utlandet           893         1 478
   Övriga            401            196

Källa: SCB

Betalningsförmedling

Vid sidan av in- och utlåning är betalningsförmedling en viktig uppgift för bankerna. Det svenska betalningssystemet, med bland annat det gemensamt ägda bankgirot, är tekniskt sett välutvecklat och utmärks av en hög effektivitet. De system som är uppbyggda för att utföra betalning-ar och överföringar, men även värdepapperstransaktioner, tillhör den finansiella infrastrukturen. Den finansiella infrastrukturen är en viktig del av Sveriges totala infrastruktur.

I projektet P27 arbetar svenska, danska och finska banker med att ta fram en ny integrerad nordisk betalinfrastruktur för betalningar i realtid inom och mellan de nordiska länderna. P27:s betalinfrastruktur kommer att vara integrerad med betalinfrastrukturen i eurozonen.

Riskspridning

En tredje viktig uppgift för bankerna är att erbjuda privat-personer och företag möjlighet att minska, omfördela och sprida risker. Ett exempel är fondsparande där det skapas portföljer av värdepapper och där riskerna i de enskilda värdepapperna kan spridas inom fonden.