Hushållens lån

Hushållens lån

Hushållen lånar framförallt till att finansiera sitt boende. I december 2019 hade hushållen totalt lånat 4 190 miljarder kronor. Den totala utlåningen till hushåll med bostad som säkerhet uppgick till 3 445 miljarder kronor i december 2019.

I Sverige äger 64 procent av hushållen sin bostad och av dessa hushåll har 81 procent ett bostadslån. Villor och bostadsrätter utgjorde säkerhet för 82 procent av hushållens lån i december 2019. Den relativt höga andelen hushåll med bostadslån visar på en mogen bolånemarknad. Andra länder med liknande andelar är Norge, Danmark och Nederländerna.

Hushållen lånar även med säkerhet i fastigheter som normalt inte används för eget boende, till exempel  jordbruks- och skogsfastigheter samt flerbostadshus. Dessa lån utgör 8 procent av hushållens totala lån.

Hushållens lån utan säkerhet, blancolån, utgör 7 procent.

Övriga säkerheter, som till exempel värdepapper och olika typer av borgen, utgör säkerheter till 3 procent av hushållens lån.

Hushållens långivare

Bostadsinstituten står för den största delen av hushållens totala lån; 66 procent i december 2019. Bostadsinstituten lånar uteslutande mot säkerhet i bostäder och fastigheter, det vill säga villor, bostadsrätter och flerbostadshus.

Bankerna står också för en betydande del av hushållens lån och utgjorde 32 procent av hushållens totala lån i december 2019. En betydande del av bankernas hushålls-utlåning har säkerhet i bostäder och fastigheter. Bankerna lämnar också hushållslån med säkerheter i till exempel värdepapper och borgen, men även blancolån.

Finansbolag och övriga kreditmarknadsbolag står för 2 procent av hushållsutlåningen. Finansbolag finansierar ofta bil, båt, vitvaror med mera och föremålet för lånet utgör normalt säkerhet. Drygt 50 procent av finansbolagens utlåning till hushåll är dock blancolån. Bland övriga kreditmarknadsbolag märks främst bolag som lånar ut till jordbruks- och skogsfastigheter.

Regler om amortering

Från oktober 2010 har Finansinspektionen infört nya regler för bostadslån som innebär att lån med säkerhet i bostad enbart får lämnas upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde. I juni 2016 trädde Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån i kraft. Föreskrifterna innebär att nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent ska amorteras. Bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska årligen amorteras med ett belopp som motsvarar minst två procent av lånet. För bolån med en belåningsgrad mellan 50 och 70 procent ska minst en procent av lånet amorteras årligen.

Från mars 2018 har amorteringskravet skärpts. Det skärpta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten behöver amortera minst 1 procent av skulderna utöver det grundläggande amorteringskravet.

På grund av coronasmittan infördes i april 2020 en möjlig-het att ge både nya och befintliga bolånetagare undantag från kravet på amortering. Undantaget gäller fram till och med augusti 2021.

   Hushållutlåning1 uppdelad på säkerhet

 

   (mdr)      2005      2010      2015 2019
   Småhus        977      1 502      1 894 2 295
   Bostadsrätter        223        515        807 1 150
   Övriga fastigheter        156        222        303 351
   Blancolån        119        172        206 277
   Övriga säkerheter         91         94        105 117

1Exklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer, till exempel fackföreningar, trossamfund och andra ideella organisationer.